Péče o klienty(8-17hod) Telefon: 773 444 899

Investor

Jsme rádi, že jste se rozhodli investovat právě s námi. Investování s námi je velice jednoduché a bezpečné. Základem úspěšného investování je možnost investovat již od velmi malých částek. To Vám umožňuje vhodně diverzifikovat (rozdělit) své investice do více půjček.

Strategie každého z investorů je jiná a nelze určit, která je ta správná. Jedna skupina investorů investuje výhradně do půjček s nízkým rizikem. Tato strategie zaručuje nižší riziko, avšak s nižším zhodnocením investice.

Tou druhou skupinou jsou pak logicky investoři, kteří se nebojí vyššího rizika a investují do půjček s vyšším výnosem.

U nás máte vždy jasno jak budou Vaše investice zhodnoceny a jak budou Vaše finančními prostředky investovány.

Ve Vašem investorském účtu Profi Money CZ pak můžete pohodlně sledovat Vaše investice a dlouhodobě si vyhodnotit, jaká strategie je pro maximální výnos z Vaší investice ta správná.

 

Mám zájem investovat, jsem nový investor

Burza žádostí o půjčku

Přihlášení investora

Pokud jste registrovaný investor, přihlašte se zde.

Jsem nový investor, dosud nejsem jako investor zaregistrován

Smlouva o platebních službách a administraci zápůjček
poskytovaných prostřednictvím portálu www.okamzitepenize.cz

(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy:

I. Smluvní strany

1.1 Zájemce (Investor)

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště: ,
Doručovací adresa: ,
Číslo účtu:
Email:
Telefonní číslo:

jakožto zapůjčitel z této Smlouvy, dále jen jako „Investor“

1.2 Administrátor

Obchodní firma: PROFI MONEY CZ s.r.o.
Identifikační číslo: 028 71 114
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jednající: Srdínková Kamila
Číslo účtu: MONETA Money Bank, a. s., číslo účtu: 214375545/0600

jakožto vedlejší účastník této Smlouvy, dále jen jako „Administrátor“

II. Úvodní ustanovení

2.1 Administrátor je provozovatelem internetového portálu www.okamzitepenize.cz (dále jen „Portál“), na kterém poskytuje prostor pro střet poptávek a nabídek zápůjček prostřednictvím aukce zápůjček, provádí faktickou administraci zápůjčky (zajištění smluvní dokumentace mezi vydlužiteli a Investorem, účetnictví zápůjčky a další činnosti spojené se smlouvou o zápůjčce).

2.2 Investor je fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nepodnikající v oblasti poskytování zápůjček, která má zájem o registraci na Portálu Administrátora, jehož prostřednictvím hodlá poskytovat třetím osobám (dále také jen „Dlužník“ či „vydlužitel“) peněžité zápůjčky.

2.3 Investor prohlašuje, že je plně svéprávný, že není podnikatelem v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, že má bydliště na území České republiky, že je daňovým rezidentem České republiky, že ještě před svou registrací na Portále důkladně zvážil své finanční možnosti a svou schopnost zavázat se k plnění Smlouvy o zápůjčce, tzn. zejména závazně činit nabídky v Aukci zápůjček, že se důkladně seznámil se vzorovým zněním Smlouvy o zápůjčce a obsahem Portálu, že uvedl při registraci pravdivé a úplné údaje, že je srozuměn s fungováním finančních transakcí prostřednictvím portálu, že proti němu není vedeno exekuční či insolvenční řízení, že souhlasí s nakládáním a zpracováním svých osobních údajů, že je povinen, kdykoli dojde ke změně některých z jím uvedených údajů, že tyto informace sdělí nejpozději do 1 týdne Administrátorovi, že je srozuměn s tím, že nemůže vystupovat na Portálu zároveň jako Dlužník, že si je vědom všech poplatků spojených se službou poskytovanou Administrátorem.

III. Registrace Investora na portálu

3.1 Vzhledem k tomu, že Investor má zájem poskytovat prostřednictvím Portálu mimo rámec své podnikatelské činnosti třetím osobám peněžité zápůjčky, provedl prostřednictvím registračního formuláře na Portálu svou registraci. Investor prohlašuje, že v registračním formuláři úplně a pravdivě sdělil zejména své jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, rodné číslo, datum narození, pohlaví, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail a konečně přezdívku, která se stane jeho uživatelský jménem na Portále. Investor rovněž při registraci zadal parametry zápůjček, za jejichž splnění má zájem jednotlivým dlužníkům zápůjčky poskytovat. V návaznosti na provedenou registraci byla Investorovi vygenerována tato Smlouva, kterou je Investor povinen vlastním nákladem vytisknout, podepsat, úředně ověřit svůj podpis, a takto podepsanou Smlouvu zaslat Administrátorovi. Poté, co Administrátor obdrží od Investora tuto smlouvu opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem, zašle Investorovi na jím uvedený e-mail přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo, pod kterými se Investor prvně přihlásí do Klientské zóny, čímž je registrace Investora řádně dokončena.

IV. Předmět smlouvy

4.1 Po dokončení registrace Investora dle čl. 3.1 této Smlouvy povede Administrátor pro Investora platební účet, jehož prostřednictvím Administrátor poskytuje Investorovi platební služby ve smyslu § 3 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a který je ve vztahu k Investorovi označen variabilním symbolem. Investor bere na vědomí, že pro úspěšné provedení jakékoliv platby musí vždy uvést svůj variabilní symbol.

4.2 Investor je oprávněn provádět s peněžními prostředky na účtu dle předchozího odstavce prostřednictvím Portálu platební transakce spočívající v poskytnutí zápůjček třetím osobám prostřednictvím automatické aukce dle čl. V. Smlouvy.

4.3 Investor je oprávněn zaslat si na účet, který mu Administrátor vede ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy finanční prostředky, které má zájem poskytnout prostřednictvím Portálu třetím osobám jako zápůjčku, což provede tak, že tyto finanční prostředky zašle na účet Administrátora uvedený ve čl. 1.2 Smlouvy pod svým variabilním symbolem uvedeným ve čl. 1.1 Smlouvy. Investor bere na vědomí, že není oprávněn si na svůj účet vedený u Administrátora částku vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Bude-li na bankovní účet Administrátora zaslána částka vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude tato částka vrácena zpět na účet, ze kterého přišla.

4.4 Jakmile bude mít Investor na účtu, který mu Administrátor vede, finanční prostředky, je oprávněn účastnit se automatické aukce zápůjček ve smyslu čl. V Smlouvy, a to v rozsahu finančních prostředků, které odeslal na bankovní účet Administrátora a které tak má k dispozici na účtu, který mu Administrátor vede. Investor je oprávněn požádat písemně Administrátora o převedení svých volných finančních prostředků z Klientské zóny zpět na svůj bankovní účet, nejdříve však po 3 měsících, kdy je na účet Administrátora odeslal. Volnými finančními prostředky Investora se rozumí pouze finanční prostředky Investora, které nejsou aktuálně předmětem žádné závazné nabídky v Aukci zápůjček, ani nebyly poskytnuty třetí osobě jako zápůjčka.

4.5 Administrátor povede na Portálu pro Investora uživatelský účet v Klientské zóně, který umožňuje Investorovi po zadání přihlašovacích údajů spravovat jeho osobní údaje, nabídky zápůjček, dokumenty související s činností na Portále, komunikovat s Administrátorem a získat přehled o finančních prostředcích, které jsou na jeho účtu vedeném Administrátorem.

4.6 Administrátor bude pro Investora provádět dohled nad řádným splácením Investorem poskytnutých zápůjček, přijímat plnění ze smluv o zápůjčce uzavřených prostřednictvím Portálu, a bude upomínat vydlužitele v případě prodlení s vrácením poskytnuté zápůjčky či poplatku za její poskytnutí.

V. Automatická aukce zápůjček

5.1 Investor prohlašuje, že finanční prostředky, které bude mít na platebním účtu vedeném Administrátorem, hodlá použít na poskytnutí zápůjček třetím osobám prostřednictvím Portálu Administrátora.

5.2 Automatická aukce zápůjček slouží ke střetu zájemci o poskytnutí zápůjčky zadané Žádosti o zápůjčku a nabídkami na zápůjčku, které činí Investoři. Funguje prostřednictvím automatizovaného systému Administrátora na základě poptávek žadatelů o zápůjčku a nabídek Investorů. Nabídky Investorů se řadí podle předem zadaných vstupních parametrů zápůjček, za jejichž splnění má Investor zájem jednotlivým dlužníkům zápůjčky poskytovat, které Investor uvedl při registraci. První Investor, který je vybrán automatizovaným systémem, se stává zapůjčitelem dlužníka.

5.3 Investor bere na vědomí, že Administrátor je oprávněn Automatickou aukci zápůjčky kdykoli v průběhu zrušit, a to i bez udání důvodu.

5.4 Vítěznou nabídku Investora, tj. částku závazně nabídnuté zápůjčky, převede Administrátor z platebního účtu Investora na bankovní účet dlužníka, a tuto částku odečte Investorovi z volných finančních prostředků ve smyslu čl. 4.4 Smlouvy. Administrátor dále odešle automaticky generovanou Smlouvy o zápůjčce, a to jak dlužníkovi, tak i Investorovi prostřednictvím Klientské zóny.

5.5 Investor prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy byl Administrátorem seznámen se vzorovým zněním smlouvy o zápůjčce, kterou bude se zájemci o poskytnutí zápůjčky prostřednictvím Portálu uzavírat, a bez výhrady s ním souhlasí. Investor dále prohlašuje, že byl seznámen s tím, že prostřednictvím Portálu budou poskytovány zápůjčky do výše 20.000,- Kč s dobou splatnosti pro vrácení v délce 21 dnů s možností úplatného prodloužení splatnosti zápůjčky, kdy poplatek za poskytnutí zápůjčky, který bude vydlužitel hradit, bude činit % z jistiny, s čímž Investor bez výhrady souhlasí.

VI. Činnost Administrátora při vymáhání dlužných částek

6.1 Smluvní strany se dohodly, že Administrátor bude pro Investora dohlížet nad řádným splácením Investorem poskytnutých zápůjček. V rámci této činnosti je Administrátor oprávněn zasílat vydlužitelů upomínky, s čímž jsou pro Administrátora spojeny náklady, které je povinen nahradit mu vydlužitel.

6.2 Bude-li se některý z vydlužitelů Investora nacházet v prodlení delším než 30 dní s jakoukoli platbou, zmocňuje tímto Investor Administrátora, aby předal vymáhání dlužné pohledávky z titulu příslušné smlouvy o zápůjčce společnosti Collect Partner s.r.o., IČO: 290 52 149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C163056 (dále jen „inkasní agentura“). V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání pohledávky inkasní agentuře bude po vydlužiteli nad rámec dlužné částky vymáhána částka 9.845,- Kč představující náklady Investora na vymáhání jeho pohledávky, tato částka přináleží inkasní agentuře.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že poté, co bude ze strany vydlužitele vrácena Investorem poskytnutá zápůjčka, poplatek za poskytnutí zápůjčky a další finanční plnění ve prospěch Investora, Investorovi budou tyto prostředky převedeny na jeho účtu vedeném Administrátorem jako volné finanční prostředky, a to po provedení ponížení (zápočtu) o odměnu Administrátora dle čl. 7.2 a 7.3 této Smlouvy.

6.4 Investor bere na vědomí, že Administrátor nenese odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů uvedených Dlužníkem, že Administrátor nepřebírá rizika spojená s poskytnutím zápůjčky, resp. plněním závazků ze Smlouvy o zápůjčce a dobytností pohledávky Investora za vydlužitelem, že Administrátor není oprávněn posuzovat přiměřenost podmínek smlouvy o zápůjčce vzešlých z Aukce zápůjček, že Administrátor není povinen po zahájení Aukce zápůjček ověřovat, zda vůči vydlužiteli nebylo zahájeno insolvenční řízení či nenastala jiná změna poměrů na straně Dlužníka. Poskytování zápůjček prostřednictvím Portálu je rizikem Investora a Administrátor negarantuje Investorovi návratnost jeho investic.

VII. Odměna Administrátora

7.1 Administrátor zprostředkovává prostřednictvím Portálu uzavření Smluv o zápůjčce mezi Dlužníkem a Investorem či Investory, kteří nevyvíjí podnikatelskou činnost v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Za služby Portálu a činnost Administrátora přináleží Administrátorovi od Investora odměna, jak je uvedeno níže.

7.2 Administrátor má vůči Investorovi nárok na zaplacení odměny, resp. poplatku za administraci zápůjčky ve výši .% z vydlužitelem skutečně zaplaceného poplatku za poskytnutí zápůjčky, která je splatná okamžikem připsání poplatku za poskytnutí zápůjčky na účet Administrátora a Administrátor je oprávněn započíst si tento svůj nárok oproti právě přijaté platbě poplatku za poskytnutí zápůjčky tak, že na bankovní účet Investora poukáže část přijatého poplatku za poskytnutí zápůjčky, a současně Investora vyrozumí o tom, že na druhou část poplatku za poskytnutí zápůjčky byl započten nárok Administrátora na odměnu podle tohoto článku Smlouvy.

7.3 Vedle nároku na odměnu ve smyslu předchozího článku Smlouvy má Administrátor vůči Investorovi – z titulu zajišťování dohledu nad řádným splácením dluhu vydlužitele a jeho následného upomínání – nárok na zaplacení odměny ve výši 100% vydlužitelem skutečně uhrazených úroků z prodlení, smluvních pokut či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky podle Smlouvy o zápůjčce, která je splatná okamžikem připsání úroku z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky na bankovní účet Administrátora a Administrátor je oprávněn započíst si tento svůj nárok oproti právě přijaté platbě úroků z prodlení, smluvních pokut či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky tak, že na bankovní účet Investora poukáže úroky z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky a současně Investora vyrozumí o tom, že na druhou část úroků z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky byl započten nárok Administrátora na odměnu podle tohoto článku Smlouvy.

VIII. Ostatní ustanovení

8.1 Doručování: Administrátorovi se doručuje na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku, přičemž není-li stanoveno touto Smlouvou jinak, platí, že veškeré doručování Administrátorovi probíhá písemně, doporučenou poštou. Investorovi se veškeré písemnosti doručují primárně do Klientské zóny a současně na jimi sdělený e-mail, případně telefonní číslo.

8.2 Ochrana osobních údajů: Administrátor zpracovává osobní údaje všech registrovaných uživatelů Portálu. Investor tímto uděluje Administrátorovi souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho finanční situaci a současně souhlas se zpracováním svého telefonního čísla a e-mailu, a to pro účely plnění služeb Portálu podle této Smlouvy o zápůjčce, pro evidenční a kontrolní účely v rámci činností Administrátora jako správce údajů, a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Administrátora. Součástí souhlasu se zpracováním osobních údajů je i souhlas se sdílením údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát Investora nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy či za účelem výkonu práv a povinností Administrátora. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem řádné realizace smlouvy o zápůjčce a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Investor poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně a tento souhlas je možné kdykoli po splnění všech závazků z této Smlouvy odvolat.

8.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Investor není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této Smlouvy či ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené prostřednictvím portálu na třetí osobu bez předchozího souhlasu Administrátora.

8.4 Administrátor neodpovídá Investorovi za škodu, pokud k jejímu vzniku došlo v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, přičemž za okolnost vylučující odpovědnost se považuje též neočekávaná porucha platebních systémů, vada prostředku komunikace na dálku používaného Investorem nebo Administrátorem (např. vada internetového spojení či software) a selhání jakýchkoli jiných technických prostředků.

8.5 Administrátor je oprávněn odložit provedení jakékoliv platby po dobu nezbytně nutnou k ověření údajů a skutečností uvedených v dokumentech a dokladech předaných jí v této souvislosti Investorem. Společnost je dále oprávněna odložit či odmítnout provedení pokynu Investora (včetně pokynu k Platební transakci): ze závažných provozně-technických důvodů; pokud nebyl srozumitelný nebo nebyl zadaný v souladu s dohodnutými podmínkami anebo pokud by provedení takového pokynu bylo v rozporu s právními předpisy; pokud na účtu vedeném Administrátorem pro Investora není dostupný zůstatek ve výši, která odpovídá výši platby.

8.6 Investor je povinen neprodleně Administrátorovi oznámit jakoukoli změnu jeho osobních údajích, které sdělil Administrátorovi při registraci. Investor prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v případě, že u Investora nastane během trvání této Smlouvy změna v tomto postavení, je povinen to Administrátorovi bez zbytečného odkladu sdělit.

8.7 Investor prohlašuje, že není občanem, rezidentem ani narozen ve Spojených státech amerických, nemá ve Spojených státech amerických pobyt na základě udělení tzv. zelené karty ani tam nemá korespondenční adresu nebo kontaktní telefonní číslo, a dále, že nezasílá trvalé příkazy k převodu finančních prostředků na účet ve Spojených státech). Pod pojmem Spojené státy americké se zde rozumí i další území pod správou Spojených států amerických.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět se tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Od okamžiku doručení výpovědi není Investor oprávněn účastnit se automatických aukcí zápůjček ani poskytovat prostřednictvím Portálu zápůjčky.

9.3 Administrátor je poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu na základě zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou. Činnost Administrátora při poskytování platebních služeb podléhá dohledu ze strany České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

9.4 Investor prohlašuje, že se ještě před odsouhlasením této Smlouvy se opětovně úplně seznámil se zněním této Smlouvy a obsaženým ustanovením rozumí a jsou pro něho pochopitelná.

9.5 Smluvní strany závěrem shodně prohlašují, že obsah této Smlouvy si přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a souhlasí s ním.

Praha, dne

Investor Administrátor Profi Money CZ

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC

Zvolte si
půjčku

Spočítejte si půjčku
online

SEZNAM PŮJČEK - PŮJČKA PRO PODNIKATELE
Jistina Počet měsíců/splátek Měs.splátka Celkové navýšení RPSN
5 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 2 405 Kč 2 215 Kč 870 %
5 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 1 442 Kč 3 652 Kč 654 %
5 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 1 079 Kč 4 711 Kč 483 %
5 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 858 Kč 5 296 Kč 349 %
10 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 4 809 Kč 4 427 Kč 868 %
10 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 2 884 Kč 7 304 Kč 654 %
10 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 2 158 Kč 9 422 Kč 483 %
10 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 1 715 Kč 10 580 Kč 349 %
15 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 7 214 Kč 6 642 Kč 869 %
15 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 4 325 Kč 10 950 Kč 654 %
15 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 3 237 Kč 14 133 Kč 483 %
15 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 2 573 Kč 15 876 Kč 349 %
20 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 9 619 Kč 8 857 Kč 869 %
20 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 5 767 Kč 14 602 Kč 654 %
20 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 4 316 Kč 18 844 Kč 483 %
20 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 3 431 Kč 21 172 Kč 349 %
25 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 12 023 Kč 11 069 Kč 869 %
25 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 7 209 Kč 18 254 Kč 654 %
25 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 5 396 Kč 23 564 Kč 484 %
25 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 4 288 Kč 26 456 Kč 349 %
30 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 14 428 Kč 13 284 Kč 869 %
30 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 8 651 Kč 21 906 Kč 654 %
30 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 6 475 Kč 28 275 Kč 484 %
30 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 5 146 Kč 31 752 Kč 349 %
35 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 16 833 Kč 15 499 Kč 869 %
35 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 10 093 Kč 25 558 Kč 654 %
35 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 7 554 Kč 32 986 Kč 483 %
35 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 6 004 Kč 37 048 Kč 349 %
40 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 19 237 Kč 17 711 Kč 869 %
40 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 11 534 Kč 29 204 Kč 654 %
40 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 8 633 Kč 37 697 Kč 483 %
40 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 6 861 Kč 42 332 Kč 349 %
45 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 21 642 Kč 19 926 Kč 869 %
45 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 12 976 Kč 32 856 Kč 654 %
45 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 9 712 Kč 42 408 Kč 483 %
45 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 7 719 Kč 47 628 Kč 349 %
50 000 Kč 3 měsíce/ 3 splát. 24 047 Kč 22 141 Kč 869 %
50 000 Kč 6 měsíců/ 6 splát. 14 418 Kč 36 508 Kč 654 %
50 000 Kč 9 měsíců/ 9 splát. 10 791 Kč 47 119 Kč 483 %
50 000 Kč 12 měsíců/ 12 splát. 8 577 Kč 52 924 Kč 349 %

UPOMÍNKY K PŮJČKÁM
platí pro všechny splátky
Jistina Období Upomínka č.1/spl. Upomínka č.2/spl. Upomínka č.3/spl. Upomínka č.4/spl.
5 000 Kč 3 měs. 500 Kč / 1 den 500 Kč / 7 dnů 500 Kč / 14 dnů 500 Kč / 21 dnů
5 000 Kč 6 měs. 500 Kč / 1 den 500 Kč / 7 dnů 500 Kč / 14 dnů 500 Kč / 21 dnů
5 000 Kč 9 měs. 500 Kč / 1 den 500 Kč / 7 dnů 500 Kč / 14 dnů 500 Kč / 21 dnů
5 000 Kč 12 měs. 500 Kč / 1 den 500 Kč / 7 dnů 500 Kč / 14 dnů 500 Kč / 21 dnů
10 000 Kč 3 měs. 550 Kč / 1 den 550 Kč / 7 dnů 550 Kč / 14 dnů 550 Kč / 21 dnů
10 000 Kč 6 měs. 550 Kč / 1 den 550 Kč / 7 dnů 550 Kč / 14 dnů 550 Kč / 21 dnů
10 000 Kč 9 měs. 550 Kč / 1 den 550 Kč / 7 dnů 550 Kč / 14 dnů 550 Kč / 21 dnů
10 000 Kč 12 měs. 550 Kč / 1 den 550 Kč / 7 dnů 550 Kč / 14 dnů 550 Kč / 21 dnů
15 000 Kč 3 měs. 600 Kč / 1 den 600 Kč / 7 dnů 600 Kč / 14 dnů 600 Kč / 21 dnů
15 000 Kč 6 měs. 600 Kč / 1 den 600 Kč / 7 dnů 600 Kč / 14 dnů 600 Kč / 21 dnů
15 000 Kč 9 měs. 600 Kč / 1 den 600 Kč / 7 dnů 600 Kč / 14 dnů 600 Kč / 21 dnů
15 000 Kč 12 měs. 600 Kč / 1 den 600 Kč / 7 dnů 600 Kč / 14 dnů 600 Kč / 21 dnů
20 000 Kč 3 měs. 650 Kč / 1 den 650 Kč / 7 dnů 650 Kč / 14 dnů 650 Kč / 21 dnů
20 000 Kč 6 měs. 650 Kč / 1 den 650 Kč / 7 dnů 650 Kč / 14 dnů 650 Kč / 21 dnů
20 000 Kč 9 měs. 650 Kč / 1 den 650 Kč / 7 dnů 650 Kč / 14 dnů 650 Kč / 21 dnů
20 000 Kč 12 měs. 650 Kč / 1 den 650 Kč / 7 dnů 650 Kč / 14 dnů 650 Kč / 21 dnů
25 000 Kč 3 měs. 700 Kč / 1 den 700 Kč / 7 dnů 700 Kč / 14 dnů 700 Kč / 21 dnů
25 000 Kč 6 měs. 700 Kč / 1 den 700 Kč / 7 dnů 700 Kč / 14 dnů 700 Kč / 21 dnů
25 000 Kč 9 měs. 700 Kč / 1 den 700 Kč / 7 dnů 700 Kč / 14 dnů 700 Kč / 21 dnů
25 000 Kč 12 měs. 700 Kč / 1 den 700 Kč / 7 dnů 700 Kč / 14 dnů 700 Kč / 21 dnů
30 000 Kč 3 měs. 750 Kč / 1 den 750 Kč / 7 dnů 750 Kč / 14 dnů 750 Kč / 21 dnů
30 000 Kč 6 měs. 750 Kč / 1 den 750 Kč / 7 dnů 750 Kč / 14 dnů 750 Kč / 21 dnů
30 000 Kč 9 měs. 750 Kč / 1 den 750 Kč / 7 dnů 750 Kč / 14 dnů 750 Kč / 21 dnů
30 000 Kč 12 měs. 750 Kč / 1 den 750 Kč / 7 dnů 750 Kč / 14 dnů 750 Kč / 21 dnů
35 000 Kč 3 měs. 800 Kč / 1 den 800 Kč / 7 dnů 800 Kč / 14 dnů 800 Kč / 21 dnů
35 000 Kč 6 měs. 800 Kč / 1 den 800 Kč / 7 dnů 800 Kč / 14 dnů 800 Kč / 21 dnů
35 000 Kč 9 měs. 800 Kč / 1 den 800 Kč / 7 dnů 800 Kč / 14 dnů 800 Kč / 21 dnů
35 000 Kč 12 měs. 800 Kč / 1 den 800 Kč / 7 dnů 800 Kč / 14 dnů 800 Kč / 21 dnů
40 000 Kč 3 měs. 850 Kč / 1 den 850 Kč / 7 dnů 850 Kč / 14 dnů 850 Kč / 21 dnů
40 000 Kč 6 měs. 850 Kč / 1 den 850 Kč / 7 dnů 850 Kč / 14 dnů 850 Kč / 21 dnů
40 000 Kč 9 měs. 850 Kč / 1 den 850 Kč / 7 dnů 850 Kč / 14 dnů 850 Kč / 21 dnů
40 000 Kč 12 měs. 850 Kč / 1 den 850 Kč / 7 dnů 850 Kč / 14 dnů 850 Kč / 21 dnů
45 000 Kč 3 měs. 900 Kč / 1 den 900 Kč / 7 dnů 900 Kč / 14 dnů 900 Kč / 21 dnů
45 000 Kč 6 měs. 900 Kč / 1 den 900 Kč / 7 dnů 900 Kč / 14 dnů 900 Kč / 21 dnů
45 000 Kč 9 měs. 900 Kč / 1 den 900 Kč / 7 dnů 900 Kč / 14 dnů 900 Kč / 21 dnů
45 000 Kč 12 měs. 900 Kč / 1 den 900 Kč / 7 dnů 900 Kč / 14 dnů 900 Kč / 21 dnů
50 000 Kč 3 měs. 950 Kč / 1 den 950 Kč / 7 dnů 950 Kč / 14 dnů 950 Kč / 21 dnů
50 000 Kč 6 měs. 950 Kč / 1 den 950 Kč / 7 dnů 950 Kč / 14 dnů 950 Kč / 21 dnů
50 000 Kč 9 měs. 950 Kč / 1 den 950 Kč / 7 dnů 950 Kč / 14 dnů 950 Kč / 21 dnů
50 000 Kč 12 měs. 950 Kč / 1 den 950 Kč / 7 dnů 950 Kč / 14 dnů 950 Kč / 21 dnů

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC

SEZNAM PŮJČEK - JEDNORÁZOVÁ PŮJČKA
Jistina Počet dnů Poplatek
1 000 Kč 21 dnů 250 Kč
2 000 Kč 21 dnů 500 Kč
3 000 Kč 21 dnů 750 Kč
4 000 Kč 21 dnů 1 000 Kč
5 000 Kč 21 dnů 1 250 Kč
6 000 Kč 21 dnů 1 500 Kč
7 000 Kč 21 dnů 1 750 Kč
8 000 Kč 21 dnů 2 000 Kč
9 000 Kč 21 dnů 2 250 Kč
10 000 Kč 21 dnů 2 500 Kč
11 000 Kč 21 dnů 2 750 Kč
12 000 Kč 21 dnů 3 000 Kč
13 000 Kč 21 dnů 3 250 Kč
14 000 Kč 21 dnů 3 500 Kč
15 000 Kč 21 dnů 3 750 Kč
16 000 Kč 21 dnů 4 000 Kč
17 000 Kč 21 dnů 4 250 Kč
18 000 Kč 21 dnů 4 500 Kč
19 000 Kč 21 dnů 4 750 Kč
20 000 Kč 21 dnů 5 000 Kč

UPOMÍNKY K PŮJČKÁM
Jistina Upomínka č.1 Upomínka č.2 Upomínka č.3 Upomínka č.4
1 000 Kč250 Kč / 1 den250 Kč / 7 dnů250 Kč / 14 dnů250 Kč / 21 dnů
2 000 Kč300 Kč / 1 den300 Kč / 7 dnů300 Kč / 14 dnů300 Kč / 21 dnů
3 000 Kč375 Kč / 1 den375 Kč / 7 dnů375 Kč / 14 dnů375 Kč / 21 dnů
4 000 Kč500 Kč / 1 den500 Kč / 7 dnů500 Kč / 14 dnů500 Kč / 21 dnů
5 000 Kč625 Kč / 1 den625 Kč / 7 dnů625 Kč / 14 dnů625 Kč / 21 dnů
6 000 Kč750 Kč / 1 den750 Kč / 7 dnů750 Kč / 14 dnů750 Kč / 21 dnů
7 000 Kč875 Kč / 1 den875 Kč / 7 dnů875 Kč / 14 dnů875 Kč / 21 dnů
8 000 Kč1 000 Kč / 1 den1 000 Kč / 7 dnů1 000 Kč / 14 dnů1 000 Kč / 21 dnů
9 000 Kč1 125 Kč / 1 den1 125 Kč / 7 dnů1 125 Kč / 14 dnů1 125 Kč / 21 dnů
10 000 Kč1 250 Kč / 1 den1 250 Kč / 7 dnů1 250 Kč / 14 dnů1 250 Kč / 21 dnů
11 000 Kč1 375 Kč / 1 den1 375 Kč / 7 dnů1 375 Kč / 14 dnů1 375 Kč / 21 dnů
12 000 Kč1 500 Kč / 1 den1 500 Kč / 7 dnů1 500 Kč / 14 dnů1 500 Kč / 21 dnů
13 000 Kč1 625 Kč / 1 den1 625 Kč / 7 dnů1 625 Kč / 14 dnů1 625 Kč / 21 dnů
14 000 Kč1 750 Kč / 1 den1 750 Kč / 7 dnů1 750 Kč / 14 dnů1 750 Kč / 21 dnů
15 000 Kč1 875 Kč / 1 den1 875 Kč / 7 dnů1 875 Kč / 14 dnů1 875 Kč / 21 dnů
16 000 Kč2 000 Kč / 1 den2 000 Kč / 7 dnů2 000 Kč / 14 dnů2 000 Kč / 21 dnů
17 000 Kč2 125 Kč / 1 den2 125 Kč / 7 dnů2 125 Kč / 14 dnů2 125 Kč / 21 dnů
18 000 Kč2 250 Kč / 1 den2 250 Kč / 7 dnů2 250 Kč / 14 dnů2 250 Kč / 21 dnů
19 000 Kč2 375 Kč / 1 den2 375 Kč / 7 dnů2 375 Kč / 14 dnů2 375 Kč / 21 dnů
20 000 Kč2 500 Kč / 1 den2 500 Kč / 7 dnů2 500 Kč / 14 dnů2 500 Kč / 21 dnů

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. ___(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami:

Název:PROFI MONEY CZ s.r.o.
Identifikační číslo:028 71 114
Sídlo:Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224848
Jednající:Srdínková Kamila
ID dat.schránky:v3hguzg
Email:info@okamzitepenize.cz
Telefon:+420 773 444 899
Bankovní účet č.:MONETA Money Bank, a. s., číslo účtu: 214375545/0600


na straně jedné jako Zapůjčitel

(dále jen „Zapůjčitel“)

a

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Datum narození:
Trvalé bydliště:,
Doručovací adresa:,
Občanský průkaz č.:
Bankovní účet č.:
Email:
Telefon:

na straně druhé jako vydlužitel

(dále jen „Klient“)

Zapůjčitel a Klient budou dále pro účely této smlouvy společně označováni jako „Smluvní strany“.

Základní parametry zápůjčky a platební údaje

Výše zápůjčky:
Poplatek za poskytnutí zápůjčky:
Celkem k zaplacení:
Splatnost:
RPSN:
Bankovní účet Zapůjčitele:
Variabilní symbol:

Preambule

Klient se obrátil na Zapůjčitele prostřednictvím internetových stránek www.okamzitepenize.cz, jejichž provozovatelem je Zapůjčitel, kde po seznámení se s podmínkami Zapůjčitelem poskytovaných zápůjček a související smluvní dokumentace (zejména vzorového znění této smlouvy, formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru) sdělil Zapůjčiteli zájem o uzavření této smlouvy, přičemž za tímto účelem sdělil Zapůjčiteli částku zápůjčky, o jejíž poskytnutí má zájem, dobu splatnosti takové zápůjčky, a dále pak informace o své osobě, jak jsou uvedeny výše u označení smluvních stran, a konečně pak informace, na základě nichž Zapůjčitel vážně posoudil bonitu Klienta. Na základě těchto sdělení Klienta Zapůjčitel vygeneroval konkrétní znění této smlouvy, které klient závazně potvrdil prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.okamzitepenize.cz.

Klient úvodem výslovně prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem znovu seznámí, zejména pak opakovaně důsledně zvážil své možnosti při splácení požadované zápůjčky ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto smlouvou, že bude ve vztahu k Zapůjčiteli sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje a že si je plně vědom, že tato smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Zapůjčitele se zájmem uzavřít smlouvu o zápůjčce.


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva zakládá právní vztah mezi Zapůjčitelem a Klientem, kdy Zapůjčitel na základě této smlouvy Klientovi poskytne v jeho prospěch peněžní zápůjčku v požadované výši, a Klient se zavazuje poskytnutou peněžní zápůjčku vrátit zpět Zapůjčiteli spolu s poplatkem za poskytnutí zápůjčky, případně dále isankční poplatky, jež jsou smluvními stranami touto smlouvou ujednány pro případ porušení smluvených povinností.

1.2. Tato smlouva je uzavírána mezi Zapůjčitelem jakožto podnikatelem, jehož hlavním předmětem činnosti jest poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a Klientem jakožto spotřebitelem. Klientem může být fyzická osoba starší 18 let, která je osobou plně svéprávnou, tedy je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem bez jakéhokoliv omezení, která je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky místo trvalého bydliště.

1.3. Vedle této smlouvy se vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (také jen „občanský zákoník“), upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce (§ 2390 a násl.) a smlouvy o finanční službě (§ 1841 a násl.), jakož i ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění (také jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), přesáhne-li výše zápůjčky nebo zápůjček poskytnutých Zapůjčitelem Klientovi v období 12 měsíců částku 5.000,- Kč.

1.4. Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva je uzavírána s Klientem, jakožto spotřebitelem, zároveň bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran, Smluvní strany konstatují, že Klientovi byly sděleny všechny údaje, které jsou vyžadovány občanským zákoníkem (§ 1811, § 1820 a § 1843), a to prostřednictvím internetových stránek Zapůjčitele www.okamzitepenize.cz, jak již bylo předestřeno v preambuli této smlouvy, když pro sdělení těchto údajů je z opatrnosti použito formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který jest přílohou zákona o spotřebitelském úvěru, jakožto speciálního právního předpisu ve vztahu k občanskému zákoníku, a to i v případě, že by se na tuto Smlouvu nevztahovala ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. Tento formulář byl společně se vzorovým zněním této smlouvy a následně konkrétním zněním této smlouvy předložen Klientovi jak pro přímé prohlížení, tak i pro stažení a reprodukci v nezměněné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format).


2. Předmět smlouvy

2.1. Zapůjčitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne projevu vůle Klienta uzavřít tuto smlouvu poskytne na bankovní účet Klienta uvedený výše u označení smluvních stran zápůjčku ve výši (slovy: korun českých; také jen „zápůjčka“), a Klient, jakožto vydlužitel, se zavazuje za podmínek stanovených dále touto smlouvou Zapůjčiteli vrátit poskytnutou zápůjčku spolu se zaplacením ujednaného poplatku za poskytnutí zápůjčky. K poskytnutí zápůjčky ve výše uvedené lhůtě pakKlient dává Zapůjčiteli s odkazem na ustanovení § 1823 občanského zákoníku výslovný pokyn, tedy aby byla zápůjčka poskytnuta ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Smluvní strany se pak za účelem předejití jakýmkoli nejasnostem dohodly, že za den poskytnutí zápůjčky bude považován den, ve kterém Zapůjčitel poukáže klientovi zápůjčku (dále jen „den poskytnutí zápůjčky“).

2.2. Klient se zavazuje, že Zapůjčiteli vrátí poskytnutou zápůjčku spolu se zaplacením ujednaného poplatku za poskytnutí zápůjčky nejpozději do dnů ode dne poskytnutí zápůjčky (také jen „splatnost zápůjčky“).

2.3. Klient se zavazuje spolu s vrácením poskytnuté zápůjčky zaplatit Zapůjčiteli poplatek za poskytnutí zápůjčky (také jen „poplatek za poskytnutí zápůjčky“), který představuje náklady Zapůjčitele na poskytnutí zápůjčky (fixace peněžních zdrojů, poskytnutí zápůjčky na bankovní účet Klienta, apod.) a na administraci uzavření této Smlouvy (personální výdaje, provoz internetového systému, apod.) a který činí při poskytnutí zápůjčky podle čl. 2.1. Smlouvy a při splatnosti zápůjčky podle čl. 2.2. Smlouvy celkem .

2.4. V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Zapůjčiteli částku odpovídající součtu poskytnuté zápůjčky podle čl. 2.1. Smlouvy a poplatku za poskytnutí zápůjčky podle čl. 2.3. Smlouvy, tedy celkem částku , a to v jedné jediné splátce (také jen „splátka“) při splatnosti zápůjčky dle čl. 2.2. Smlouvy na bankovní účet Zapůjčitele uvedený výše u označení smluvních stran.

2.5. Roční průměrná sazba nákladů (RPSN) tak v případě této smlouvy ve smyslu parametrů závazků Klienta definovaných v čl. 2.1. až 2.4. Smlouvy činí %. Klient prohlašuje, že s výše uvedenými ujednáními, tedy zejména co do výše poplatku za poskytnutí zápůjčky, bezvýhradně souhlasí, takto ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků.

2.6. Zapůjčitel posune splatnost zápůjčky ve smyslu čl. 2.2. Smlouvy, uhradí-li Klient za podmínek uvedených dále v tomto článku na bankovní účet Zapůjčitele uvedený výše u označení smluvních stran poplatek za odklad splátky (také jen „poplatek za odklad“), který činí částku . Klient a Zapůjčitel výslovně prohlašují, že pokud Klient uhradí Zapůjčiteli částku odpovídající svou výší přesně poplatku za odklad, bude-li taková platba připsána na bankovní účet Zapůjčitele pod variabilním symbolem shodným s číslem smlouvy o zápůjčce nebo s rodným číslem Klienta nejpozději dnem splatnosti zápůjčky, že Zapůjčitel bude takovou platbu považovat za úhradu poplatku za odklad a automaticky posune původně sjednaný termín splatnosti zápůjčky o kalendářních dnů. Posunem splatnosti podle tohoto článku dochází ke stanovení nového data splatnosti zápůjčky. K posunu splatnosti nedojde, uhradí-li Klient poplatek za odklad v nepřesné výši, uhradí-li Klient poplatek za odklad později než dnem splatnosti zápůjčky dle čl. 2.2. Smlouvy.

3. Platby a prodlení s platbou

3.1. Klient je povinen provádět veškeré platby, ke kterým je vůči Zapůjčiteli zavázán hradit, na bankovní účet Zapůjčitele uvedený výše u označení smluvních stran (také jen „bankovní účet Zapůjčitele“), a to pod variabilním symbolem uvedeným na titulní straně této smlouvy v části základních parametrů zápůjčky a platebních údajů. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na bankovní účet Zapůjčitele. Připadne-li datum splatnosti některé z plateb na den pracovního klidu v České republice (sobota, neděle, svátek), považuje se za datum splatnosti příslušné platby první pracovní den následující po dni pracovního klidu, na který připadá datum splatnosti platby.

3.2. Klient je oprávněn ke splacení svých závazků před datem splatnosti tak, že uhradí na bankovní účet Zapůjčitele součet částek, jež odpovídají poskytnuté zápůjčky a poplatku za poskytnutí zápůjčky, jakož i případně existující smluvní pokuty, pokud na ně Zapůjčiteli vznikl nárok.

3.3. Platby od Klienta se započítávají na pohledávku Zapůjčitele v následujícím pořadí: Smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatek za poskytnutí zápůjčky, jistina zápůjčky.

3.4. Pro případ prodlení Klienta s úhradou byť i části splátky ve smyslu čl. 2.4. Smlouvy, Klient prohlašuje, že Zapůjčiteli vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty:
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než den (nárok vznikne . dnem prodlení), a dále
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dnů (nárok vznikne . dnem prodlení), a to nad rámec smluvních pokut za prodlení delší než den a dnů, a dále
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dnů (nárok vznikne ), a to nad rámec smluvních pokut za prodlení delší než den, dnů a dnů.
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dny (nárok vznikne dnem prodlení), a to nad rámec smluvních pokut za prodlení delší než dny, dnů a dnů.

3.5. Smluvní pokuty podle čl. 3.4. Smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy Zapůjčiteli na tuto smluvní pokutu vznikl nárok, přičemž Klient se zavazuje, že takovou smluvní pokutu v souladu s touto Smlouvou uhradí, aniž by k tomu musel být Zapůjčitelem vyzýván. Příkladmo pak Smluvní strany uvádějí, že pro případ, že by Zapůjčiteli vznikl nárok na všechny čtyři smluvní pokuty podle čl. 3.4. Smlouvy, stávají se takové smluvní pokuty splatnými postupně , , a dnem prodlení.

3.6. Veškeré doposud nesplatné závazky Klienta se zesplatňují, tj. jistina zápůjčky a poplatek za poskytnutí zápůjčky se stávají splatnými, tj. Klient pozbývá možnost vrácení zápůjčky a zaplacení poplatku za poskytnutí zápůjčky v jediné splátce ve smyslu čl. 2.4. Smlouvy, a to nejpozději ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh proti své osobě (zesplatnění nastane dnem následujícím po dni, ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení). Dnem, ve kterém Klient podá proti své osobě insolvenční návrh, Zapůjčitelirovněž vzniká nárok na úhradu smluvní pokuty odpovídající svou výši součtu doposud neuhrazené jistiny zápůjčky a poplatku za poskytnutí zápůjčky, a to pro nepravdivá prohlášení Klienta uvedená v této Smlouvě, neboť Klient před podpisem Smlouvy důsledně zvážil své finanční možnosti a zaručil se Zapůjčiteli, že nehrozí zjištění úpadku jeho osoby. Taková smluvní pokuta se stane splatnou dnem následujícím po dni, ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

3.7. Pro případ, že dojde k aplikaci čl. 3.6. této Smlouvy, Klient výslovně souhlasí s tím, aby Zapůjčitel vyrozuměl příslušný insolvenční soud, jenž se bude zabývat předmětným insolvenčním návrhem, o tom, že podaným insolvenčním návrhem, pokud je navrhováno povolení oddlužení, je sledován nepoctivý záměr, a tedy takové řešení úpadku není možné schválit. Klient současně bere na vědomí, že v takovém případě se Zapůjčitel obrátí i na příslušné orgány činné v trestním řízení, aby bylo prověřeno, zda prohlášení uvedená Klientem v této Smlouvě v souvislosti s podaným insolvenčním návrhem nenaplňují znaky některé ze skutkových podstat trestného činu, jak jsou definovány trestním zákoníkem.

3.8. Klient se rovněž zavazuje zaplatit Zapůjčiteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužné pohledávky z titulu této smlouvy. Nachází-li se Klient v prodlení delším než dní s jakoukoli platbou, Zapůjčitelje oprávněn předat vymáhání dlužné pohledávky z titulu této smlouvy společnosti COLLECT PARTNER s.r.o., IČ 290 52 149, se sídlem Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163056 (dále jen „inkasní agentura“). V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání pohledávky inkasní agentuře Klient výslovně souhlasí s tím, že uhradí náklady Zapůjčitele na takové vymáhání pohledávky v celkové výši 7 845,- Kč vč. DPH, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k takové úhradě bude vyzván.


4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Klient je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce.

4.2. Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy, uplynula-li lhůta uvedená v čl. 4.1. Smlouvy nebo splnil-li již v této lhůtě Klient své závazky vyplývající ze Smlouvy.

4.3. Klient uplatní své právo na odstoupení tak, že na adresu sídla Zapůjčitele (Rybná 716/24, 110 00 Praha 1) zašle nejpozději poslední den lhůty podle čl. 4.1. Smlouvy písemné oznámení o odstoupení, v němž uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a svou vůli odstoupit od této Smlouvy, jejíž číslo rovněž v písemném oznámení uvede.

4.4. Uplatní-li Klient své právo odstoupit od Smlouvy, je povinen do 30 dnů ode dne, kdy učinil oznámení o odstoupení, navrátit Zapůjčiteli veškeré poskytnuté finanční prostředky.


5. Ostatní prohlášení a ujednání

5.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

5.2. Zapůjčitel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Zapůjčitele. Zapůjčitel není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů.

5.3. Podpisem pod touto Smlouvou dává Klient Zapůjčiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Zapůjčiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Zapůjčiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem poskytnutí zápůjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím zápůjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Zapůjčitelem. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy odvolat. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Zapůjčiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Zapůjčitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.4. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech svých povinností ze Smlouvy neprodleně informovat Zapůjčitele o jakékoli změně v údajích, které doposud Zapůjčiteli sdělil, což se týká zejména údajů uvedených u označení smluvních stran této Smlouvy. Pokud takto Klient neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. V tomto směru Klient výslovně prohlašuje, že pokud nesdělí Zapůjčiteli aktuální (změněné) informace o své osobě, Zapůjčitel je oprávněn dovolávat se uvedených údajů, aniž by Klient mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

5.5. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Zapůjčiteli na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem.

5.6. Zapůjčitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu. Klient není oprávněn bez souhlasu Zapůjčitele převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

5.7. Klient podpisem pod touto Smlouvou výslovně prohlašuje: - že se důkladně seznámil se zněním této Smlouvy, jejímu znění plně rozumí, je pro něho srozumitelná a souhlasí s ní, přičemž obdržel od Zapůjčitele ke Smlouvě náležitého vysvětlení;
- že před tím, než Klient Zapůjčiteli sdělil svůj zájem o poskytnutí zápůjčky, že se seznámil prostřednictvím internetových stránek Zapůjčitele s formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru zpracovaného podle přílohy zákona o spotřebitelském úvěru, čímž považuje za splněnou i informační povinnost podle občanského zákoníku, dále že se seznámil se vzorovým zněním této Smlouvy a následně i konkrétním zněním této smlouvy;
- že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl. 5.3. Smlouvy, jakož i že uděluje Zapůjčiteli souhlas, aby byl Zapůjčitel oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti;
- že údaje Klientem sdělené Zapůjčiteli jsou správné, úplné a pravdivé, že v době sdělení těchto údajů není Klient v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky, že proti němu není v současné době vedeno ani nehrozí žádné exekuční řízení a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Zapůjčiteli za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů;
- že souhlasí s oprávněním Zapůjčitele ověřit údaje jím sdělené prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků, telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na telefon Klienta či hovorem na zaměstnavatele Klienta;
- že plně souhlasí s tím, aby mu byla zasílána veškerá oznámení a upozornění týkající se této Smlouvy prostřednictví telefonu a e-mailu uvedených výše u označení Smluvních stran.


6. Závěrečná ustanovení

6.1. Klient prohlašuje, že se řádně seznámil se zněním této smlouvy, všem obsaženým ustanovením rozumí a jsou pro něho pochopitelná. Klient rovněž prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé a že k uzavření této smlouvy přistoupil po důkladném zhodnocení Zapůjčitelem nabízených podmínek poskytnutí Zápůjčky a svévlastní finanční situace.

6.2. Projev vůle Klienta uzavřít tuto smlouvy byl vyjádřen závaznýmodesláním této smlouvy prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.okamzitepenize.cz.

6.3. Projev vůle Zapůjčitele uzavřít tuto smlouvy byl vyjádřen poskytnutím zápůjčky Klientovi.

6.4. Tato smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetu) a je zachycena pro přímé prohlížení, stažení a další reprodukci v nezměněné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format).

Praha, dnePROFI MONEY CZ s.r.o., zapůjčitel
Klient

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉ ZÁPŮJČCE PROFIMONEY CZ č. ___(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami:

Název:PROFI MONEY CZ s.r.o.
Identifikační číslo:028 71 114
Sídlo:Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku:Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224848
Jednající:Srdínková Kamila
ID datové schr.:v3hguzg
Email:info@okamzitepenize.cz
Telefon:+420 773 444 899
Bankovní účet č.:MONETA Money Bank, a. s., číslo účtu: 214375545/0600


na straně jedné jako Zapůjčitel

(dále jen „Zapůjčitel“)

a

Jméno:
Příjmení:
Identifikační číslo:
Rodné číslo:
Sídlem:,
Doručovací adresa:,
Bankovní účet č.:
Email:
Telefon:

na straně druhé jako vydlužitel

(dále jen „Klient“)

Zapůjčitel a Klient budou dále pro účely této smlouvy společně označováni jako „Smluvní strany“.

Základní parametry zápůjčky a platební údaje

Výše zápůjčky:
Poplatek za poskytnutí zápůjčky:
Celkem k zaplacení:
Doba splatnosti (v měsících):
RPSN:
Bankovní účet Zapůjčitele:
Variabilní symbol:


Preambule

Klient se obrátil na Zapůjčitele prostřednictvím internetových stránek www.okamzitepenize.cz, jejichž provozovatelem je Zapůjčitel, kde po seznámení se s podmínkami Zapůjčitelem poskytovaných podnikatelských zápůjček a související smluvní dokumentace (zejména vzorového znění této smlouvy) sdělil Zapůjčiteli zájem o uzavření této smlouvy, přičemž za tímto účelem sdělil Zapůjčiteli částku zápůjčky, o jejíž poskytnutí má zájem, dobu splatnosti takové zápůjčky, a dále pak informace o své osobě, jak jsou uvedeny výše u označení smluvních stran (zejména své jméno a příjmení, identifikační číslo a sídlo), a konečně pak informace, na základě nichž Zapůjčitel vážně posoudil bonitu Klienta. Na základě těchto sdělení Klienta Zapůjčitel vygeneroval konkrétní znění této smlouvy, které klient závazně potvrdil prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.okamzitepenize.cz.

Klient úvodem výslovně prohlašuje, že je osobou samostatně výdělečně činnou - podnikatelem a se Zapůjčitelem jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Klient dále prohlašuje, že důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto smlouvou, se kterou se podrobně před jejím podpisem znovu seznámí, zejména pak opakovaně důsledně zvážil své možnosti při splácení požadované zápůjčky ve vztahu k případným sankčním poplatkům specifikovaným dále touto smlouvou, že bude ve vztahu k Zapůjčiteli sdělovat vždy jen úplné a pravdivé údaje a že si je plně vědom, že tato smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání obrátil na Zapůjčitele se zájmem uzavřít smlouvu o zápůjčce.1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva zakládá právní vztah mezi Zapůjčitelem a Klientem, kdy Zapůjčitel na základě této smlouvy Klientovi poskytne v jeho prospěch peněžní zápůjčku v požadované výši, a Klient se zavazuje poskytnutou peněžní zápůjčku vrátit zpět Zapůjčiteli spolu s poplatkem za poskytnutí zápůjčky, případně dále i sankčními poplatky, jež jsou smluvními stranami touto smlouvou ujednány pro případ porušení smluvených povinností.

1.2. Tato smlouva je uzavírána mezi Zapůjčitelem jakožto podnikatelem, jehož hlavním předmětem činnosti jest poskytování nebo zprostředkování úvěru a zápůjček, a Klientem jakožto podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Klientem může být podnikající fyzická osoba starší 18 let, která je osobou plně svéprávnou, tedy je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem bez jakéhokoliv omezení, která je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky sídlo (místo podnikání).

1.3. Vedle této smlouvy se vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (také jen „občanský zákoník“), upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce (§ 2390 a násl.).

1.4. Smluvní strany konstatují, že Klientovi byly před uzavřením této smlouvy o zápůjčce sděleny všechny potřebné údaje a informace o podmínkách zápůjčky, a to prostřednictvím internetových stránek Zapůjčitele www.okamzitepenize.cz, jak již bylo předestřeno v preambuli této smlouvy.


2. Předmět smlouvy

2.1. Zapůjčitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne projevu vůle Klienta uzavřít tuto smlouvu poskytne na bankovní účet Klienta uvedený výše u označení smluvních stran peněžitou zápůjčku ve výši (slovy:  korun českých; také jen „zápůjčka“), a Klient, jakožto vydlužitel, se zavazuje za podmínek stanovených dále touto smlouvou Zapůjčiteli vrátit poskytnutou zápůjčku spolu se zaplacením ujednaného poplatku za poskytnutí zápůjčky. Smluvní strany se pak za účelem předejití jakýmkoli nejasnostem dohodly, že za den poskytnutí zápůjčky bude považován den, ve kterém Zapůjčitel poukáže klientovi zápůjčku (dále jen „den poskytnutí zápůjčky“).

2.2. Klient se zavazuje, že Zapůjčiteli vrátí poskytnutou zápůjčku spolu se zaplacením ujednaného poplatku za poskytnutí zápůjčky nejpozději do měsíců ode dne poskytnutí zápůjčky, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši splatných vždy k tomu dni v kalendářním měsíci, který se svým označením shoduje se dnem, ve kterém byla zápůjčka poskytnuta, přičemž první splátka je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla zápůjčka poskytnuta (také jen „splatnost zápůjčky“).2.3. Klient se zavazuje spolu s vrácením poskytnuté zápůjčky zaplatit Zapůjčiteli poplatek za poskytnutí zápůjčky (také jen „poplatek za poskytnutí zápůjčky“), který představuje náklady Zapůjčitele na poskytnutí zápůjčky (fixace peněžních zdrojů, poskytnutí zápůjčky na bankovní účet Klienta, apod.) a na administraci uzavření této Smlouvy (personální výdaje, provoz internetového systému, apod.) a který činí při poskytnutí zápůjčky podle čl. 2.1. Smlouvy a při splatnosti zápůjčky podle čl. 2.2. Smlouvy celkem

2.4. V souhrnu je pak Klient povinen zaplatit Zapůjčiteli částku odpovídající součtu poskytnuté zápůjčky podle čl. 2.1. Smlouvy a poplatku za poskytnutí zápůjčky podle čl. 2.3. Smlouvy, tedy celkem částku , a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši splatných vždy k tomu dni v kalendářním měsíci, který se svým označením shoduje se dnem, ve kterém byla zápůjčka poskytnuta, přičemž první splátka je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla zápůjčka poskytnuta (také jen „splátka“), na bankovní účet Zapůjčitele uvedený výše u označení smluvních stran.

2.5. Roční průměrná sazba nákladů (RPSN) tak v případě této smlouvy ve smyslu parametrů závazků Klienta definovaných v čl. 2.1. až 2.4. Smlouvy činí . Klient prohlašuje, že s výše uvedenými ujednáními, tedy zejména co do výše poplatku za poskytnutí zápůjčky, bezvýhradně souhlasí, takto ujednané závazky považuje za přiměřené a odpovídající dobrým mravům, přičemž znovu důkladně zvážil své možnosti při budoucím plnění takových závazků.


3. Platby a prodlení s platbou

3.1. Klient je povinen hradit veškeré platby, ke kterým je vůči Zapůjčiteli zavázán, na bankovní účet Zapůjčitele uvedený výše u označení smluvních stran (také jen „bankovní účet Zapůjčitele“), a to pod variabilním symbolem uvedeným na titulní straně této smlouvy v části základních parametrů zápůjčky a platebních údajů. Neuvede-li Klient při provádění úhrady správně platební údaje, a nelze-li tak platbu identifikovat, Klient je v prodlení s platbou. Platba se považuje za provedenou k datu připsání částky na bankovní účet Zapůjčitele. Připadne-li datum splatnosti některé z plateb na den pracovního klidu v České republice (sobota, neděle, svátek), považuje se za datum splatnosti příslušné platby první pracovní den následující po dni pracovního klidu, na který připadá datum splatnosti platby.

3.2. Klient je oprávněn ke splacení svých závazků před datem splatnosti tak, že uhradí na bankovní účet Zapůjčitele součet částek, jež odpovídají poskytnuté zápůjčky a poplatku za poskytnutí zápůjčky, jakož i případně existující smluvní pokuty, pokud na ně Zapůjčiteli vznikl nárok.

3.3. Platby od Klienta se započítávají na pohledávku Zapůjčitele v následujícím pořadí: Smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatek za poskytnutí zápůjčky, jistina zápůjčky.3.4. Pro případ prodlení Klienta s úhradou byť i části jediné splátky ve smyslu čl. 2.4. Smlouvy vzniká Zapůjčiteli vůči Klientovi nárok na úhradu smluvní pokuty:
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než den (nárok vznikne . dnem prodlení), a dále
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dnů (nárok vznikne . dnem prodlení), a to nad rámec smluvních pokut za prodlení delší než den a dnů, a dále
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dnů (nárok vznikne . dnem prodlení ), a to nad rámec smluvních pokut za prodlení delší než den, dnů a dnů.
- ve výši , bude-li Klient v prodlení delším než dny (nárok vznikne . dnem prodlení), a to nad rámec smluvních pokut za prodlení delší než dny, dnů, dnů a .

3.5. Smluvní pokuty podle čl. 3.4. Smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy Zapůjčiteli na tuto smluvní pokutu vznikl nárok, přičemž Klient se zavazuje, že takovou smluvní pokutu v souladu s touto Smlouvou uhradí, aniž by k tomu musel být Zapůjčitelem vyzýván. Příkladmo pak Smluvní strany uvádějí, že pro případ, že by Zapůjčiteli vznikl nárok na všechny čtyři smluvní pokuty podle čl. 3.4. Smlouvy, stávají se takové smluvní pokuty splatnými postupně , , a dnem prodlení.

3.6. V případě, že se Klient dostane do prodlení s platbou byť i části byť i jediné splátky delším než 1 dnů, Klient tím ztrácí výhodu splátek, a veškeré i dosud nesplatné závazky Klienta vůči Zapůjčiteli (tedy zejména celá jistina poskytnuté zápůjčky a poplatek za poskytnutí zápůjčky) se stávají bez dalšího okamžitě splatnými, tedy splatnost nastává 1. dnem prodlení s úhradou byť i části byť i jediné splátky.3.7. Pro případ, že Klient podá insolvenční návrh proti své osobě nebo že proti Klientovi podá insolvenční návrh třetí osoba, platí, že Klient ztrácí výhodu splátek a veškeré dosud nesplatné závazky Klienta vůči Zapůjčiteli se stávají splatnými nejpozději dnem následujícím po dni, ve kterém nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

3.8. Pro případ, že dojde k zesplatnění závazků Klienta podle čl. 3.6. nebo 3.7. této smlouvy, veškeré dosavadní závazky Klienta se stávají novou jistinou pohledávky (dále jen „Dlužnou částkou po zesplatnění“), kterou bude Zapůjčitel za Klientem nadále vést jako pohledávku z titulu poskytnuté zápůjčky. Dlužná částka po zesplatnění tak bude tvořena součtem doposud neuhrazené části jistiny zápůjčky, poplatkem za poskytnutí zápůjčky, a smluvními pokutami, přičemž za datum splatnosti Dlužné částky po zesplatnění bude považován datum splatnosti vyplývající z čl. 3.6., resp. 3.7. této smlouvy. Pokud Klient neuhradí Zapůjčiteli neprodleně Dlužnou částku po zesplatnění, vzniká Zapůjčiteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,25 % denně z Dlužné částky po zesplatnění jdoucích za každý den prodlení Klienta s její úhradou až do úplného zaplacení, a dále vedle toho vznikne Věřiteli nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty, jejíž výše odpovídá 25% z Dlužné částky po zesplatnění, bude-li Klient v prodlení s úhradou Dlužné částky po zesplatnění déle než 5 dnů, tj. Klient je povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu odpovídající svou výší 25% z Dlužné částky po zesplatnění šestým dnem prodlení, aniž by k zaplacení této smluvní pokuty musel být Věřitelem vyzván.

3.9. Pro případ, že dojde k aplikaci čl. 3.7. této Smlouvy, Klient výslovně souhlasí s tím, aby Zapůjčitel vyrozuměl příslušný insolvenční soud, jenž se bude zabývat předmětným insolvenčním návrhem, o tom, že podaným insolvenčním návrhem, pokud je navrhováno povolení oddlužení, je sledován nepoctivý záměr, a tedy takové řešení úpadku není možné schválit, když navíc i závazek Klienta dle této smlouvy je závazkem z podnikání. Klient současně bere na vědomí, že v takovém případě se Zapůjčitel obrátí i na příslušné orgány činné v trestním řízení, aby bylo prověřeno, zda prohlášení uvedená Klientem v této Smlouvě v souvislosti s podaným insolvenčním návrhem nenaplňují znaky některé ze skutkových podstat trestného činu, jak jsou definovány trestním zákoníkem.

3.10. Klient se rovněž zavazuje zaplatit Zapůjčiteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužné pohledávky z titulu této smlouvy. Nachází-li se Klient v prodlení delším než dní s jakoukoli platbou, Zapůjčitel je oprávněn předat vymáhání dlužné pohledávky z titulu této smlouvy společnosti COLLECT PARTNER s.r.o., IČ 290 52 149, se sídlem Na Florenci 1689/9, 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 224848 (dále jen „inkasní agentura“). V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání pohledávky inkasní agentuře Klient výslovně souhlasí s tím, že uhradí náklady Zapůjčitele na takové vymáhání pohledávky v celkové výši 9.845,-Kč, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k takové úhradě bude vyzván.


4. Ostatní prohlášení a ujednání

4.1. Smluvní strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Smluvní strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že tato smluvní strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

4.2. Zapůjčitel nenese odpovědnost za jakékoli případné škody, které Klientovi vzniknou v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Zapůjčitele. Zapůjčitel není odpovědný za způsobení případné škody Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů.

4.3. Podpisem pod touto Smlouvou dává Klient Zapůjčiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Zapůjčiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Zapůjčiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem poskytnutí zápůjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím zápůjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas Klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Zapůjčitelem. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení svých závazků z titulu Smlouvy odvolat. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Zapůjčiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Zapůjčitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.4. Klient se zavazuje až do úplného splnění všech svých povinností ze Smlouvy neprodleně informovat Zapůjčitele o jakékoli změně v údajích, které doposud Zapůjčiteli sdělil, což se týká zejména údajů uvedených u označení smluvních stran této Smlouvy. Pokud takto Klient neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto vzniknou. V tomto směru Klient výslovně prohlašuje, že pokud nesdělí Zapůjčiteli aktuální (změněné) informace o své osobě, Zapůjčitel je oprávněn dovolávat se uvedených údajů, aniž by Klient mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.

4.5. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Zapůjčiteli na základě předložení nesprávných a nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy Klientem.

4.6. Zapůjčitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu. Klient není oprávněn bez souhlasu Zapůjčitele převést svá práva vyplývající ze Smlouvy či jejich část na kteroukoli třetí osobu.

4.7. Klient podpisem pod touto Smlouvou výslovně prohlašuje:

- že poskytnutá zápůjčka bude použita výhradně k podnikatelským účelům, které souvisí s jeho podnikatelskou činností a že si je vědom toho, že v případě porušení tohoto ustanovení se jedná o hrubé porušení smlouvy o Podnikatelské zápůjčce

- že se důkladně seznámil se zněním této Smlouvy, jejímu znění plně rozumí, je pro něho srozumitelná a souhlasí s ní, přičemž obdržel od Zapůjčitele ke Smlouvě náležitého vysvětlení;

- že před tím, než Klient Zapůjčiteli sdělil svůj zájem o poskytnutí zápůjčky, že se seznámil se vzorovým zněním této Smlouvy a následně i konkrétním zněním této smlouvy

- že souhlasí se zpracováním a dalším nakládáním s osobními údaji jak je blíže uvedeno v čl. 4.3. Smlouvy, jakož i že uděluje Zapůjčiteli souhlas, aby byl Zapůjčitel oprávněn těchto osobních údajů využít při další marketingové činnosti;

- že údaje Klientem sdělené Zapůjčiteli jsou správné, úplné a pravdivé, že v době sdělení těchto údajů není Klient v prodlení s úhradou jakýchkoli peněžních závazků, že není veden v žádném registru jako dlužník s nesplacenými závazky, že proti němu není v současné době vedeno ani nehrozí žádné exekuční řízení a že proti němu nebylo doposud zahájeno insolvenční řízení, na základě čehož Klient odpovídá Zapůjčiteli za škodu vzniklou poskytnutím nepravdivých údajů

- že souhlasí s oprávněním Zapůjčitele ověřit údaje jím sdělené prostřednictvím veřejně publikovaných rejstříků (zejména živnostenský rejstřík atd.), telefonních operátorů, registrů dlužníků a dalších institucí, stejně jako oprávnění ověřit dané údaje hovorem na telefon Klienta

- že plně souhlasí s tím, aby mu byla zasílána veškerá oznámení a upozornění týkající se této Smlouvy prostřednictví telefonu a e-mailu uvedených výše u označení Smluvních stran.


5. Závěrečná ustanovení

5.1. Klient prohlašuje, že se řádně seznámil se zněním této smlouvy, všem obsaženým ustanovením rozumí a jsou pro něho pochopitelná. Klient rovněž prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé a že k uzavření této smlouvy přistoupil po důkladném zhodnocení Zapůjčitelem nabízených podmínek poskytnutí Zápůjčky a své vlastní finanční situace.

5.2. Projev vůle Klienta uzavřít tuto smlouvy byl vyjádřen závazným odesláním této smlouvy prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.okamzitepenize.cz.

5.3. Projev vůle Zapůjčitele uzavřít tuto smlouvy byl vyjádřen poskytnutím zápůjčky Klientovi.

5.4. Tato smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetu) a je zachycena pro přímé prohlížení, stažení a další reprodukci v nezměněné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Klient se současně zavazuje, že elektronické vyhotovení této Smlouvu o zápůjčce na vlastní náklad vytiskne, opatří svým podpisem, který nechá úředně ověřit a na vlastní náklad zašle Zapůjčiteli na adresu jeho sídla, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uzavření. V případě, že Klient nesplní tuto svou povinnost, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.


V Praze, dne

PROFI MONEY CZ s.r.o., zapůjčitel
Klient

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC

PROHLÁŠENÍ


Prohlašuji, že Smlouvu o poskytnutí Podnikatelské Zápůjčky č. ___ uzavřenou dne mezi Profi Money s.r.o. a mojí osobou uzavírám svobodně, vážně a neomylně.

Současně prohlašuji, že jsem všem ustanovením Smlouvy č. ___ v celém rozsahu porozuměl a že s jejich obsahem souhlasím v plném rozsahu.

Prohlašuji, že poskytnuté finanční prostředky budou použity výhradně k podnikatelským účelům a jsem si vědom toho, že v případě porušení tohoto ustanovení se dopouštím porušením smlouvy o Podnikatelské zápůjčce.

Dále prohlašuji, že můj podpis smlouvy č. ___ nečiním v tísni, mimořádně tíživé situaci, v rozrušení, ani pod vlivem jiných nepříznivých okolností.

Dále prohlašuji, že níže uvedené údaje o mém rodním čísle a čísle občanského průkazu jsou správné a platné a jsem si vědom následků v případě uvedení nepravdivých údajů, nebo v případě zneužití údajů jiné osoby.

Dále prohlašuji, že mám dostatečné příjmy které mi umožňují splatit zápůjčku nebo úvěr poskytnut smlouvou č. ___ řádně, včas a za podmínek stanovených touto smlouvou. Můj čistý měsíční příjem činí ___ Kč, veškeré mé měsíční výdaje jsou ___ Kč, zbylé finanční prostředky, které mohu použít na úhradu zápůjčky, nebo úvěru jsou ___ Kč. Jsem si vědom/a, že v případě uvedení nepravdivých údajů se dopouštím neoprávněného jednání a vystavuji se tím možnému postihu a jsem si vědom/a veškerých následků, které z toho vyplývají.

Dále čestně prohlašuji že zápůjčku nebo úvěr poskytnut smlouvou č. ___ splatím řádně a včas tak jak stanoví uvedená smlouva a faktury (vyúčtování) vystavené na základě této smlouvy.

Pokud se ukáže, že prohlašuji v tomto prohlášení nepravdivé údaje, zavazuji se k úhradě škody takto vzniklé, sankční poplatky jako smluvní pokuta, poplatky za vystavení, zpracování a odeslání Upomínky či Upomínek, poplatky za urgence zaplacení a jiné sankční poplatky ve smyslu smlouvy č. ___ nevyjímaje.

Podpisem tohoto prohlášení uděluji svůj výslovný souhlas s tím aby pro veškerou komunikaci mezi společností Profi Money CZ s.r.o. a mou osobou byly použity přednostně prostředky elektronické komunikace a to především emailové adresy tak jako jsou uvedeny ve smlouvě č. ___

Dále prohlašuji, že rozumím sankcím, které mi hrozí v případě že nesplatím zápůjčku včas a prohlašuji, že případné účtované sankce zaplatím v plné výši.


R.Č:
Číslo OP:

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC