Péče o klienty(8-17hod) Telefon: 773 444 899

Registrace investora

OSOBNÍ ÚDAJE

TRVALÉ BYDLIŠTĚ
KONTAKTNÍ ADRESA
KONTAKTNÍ ÚDAJE

PLATEBNÍ ÚDAJE


Smlouva o platebních službách a administraci zápůjček
poskytovaných prostřednictvím portálu www.okamzitepenize.cz

(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy:

I. Smluvní strany

1.1 Zájemce (Investor)

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště: ,
Doručovací adresa: ,
Číslo účtu:
Email:
Telefonní číslo:

jakožto zapůjčitel z této Smlouvy, dále jen jako „Investor“

1.2 Administrátor

Obchodní firma: PROFI MONEY CZ s.r.o.
Identifikační číslo: 028 71 114
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jednající: Kvaček Petr
Číslo účtu: MONETA Money Bank, a. s., číslo účtu: 214375545/0600

jakožto vedlejší účastník této Smlouvy, dále jen jako „Administrátor“

II. Úvodní ustanovení

2.1 Administrátor je provozovatelem internetového portálu www.okamzitepenize.cz (dále jen „Portál“), na kterém poskytuje prostor pro střet poptávek a nabídek zápůjček prostřednictvím aukce zápůjček, provádí faktickou administraci zápůjčky (zajištění smluvní dokumentace mezi vydlužiteli a Investorem, účetnictví zápůjčky a další činnosti spojené se smlouvou o zápůjčce).

2.2 Investor je fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky nepodnikající v oblasti poskytování zápůjček, která má zájem o registraci na Portálu Administrátora, jehož prostřednictvím hodlá poskytovat třetím osobám (dále také jen „Dlužník“ či „vydlužitel“) peněžité zápůjčky.

2.3 Investor prohlašuje, že je plně svéprávný, že není podnikatelem v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, že má bydliště na území České republiky, že je daňovým rezidentem České republiky, že ještě před svou registrací na Portále důkladně zvážil své finanční možnosti a svou schopnost zavázat se k plnění Smlouvy o zápůjčce, tzn. zejména závazně činit nabídky v Aukci zápůjček, že se důkladně seznámil se vzorovým zněním Smlouvy o zápůjčce a obsahem Portálu, že uvedl při registraci pravdivé a úplné údaje, že je srozuměn s fungováním finančních transakcí prostřednictvím portálu, že proti němu není vedeno exekuční či insolvenční řízení, že souhlasí s nakládáním a zpracováním svých osobních údajů, že je povinen, kdykoli dojde ke změně některých z jím uvedených údajů, že tyto informace sdělí nejpozději do 1 týdne Administrátorovi, že je srozuměn s tím, že nemůže vystupovat na Portálu zároveň jako Dlužník, že si je vědom všech poplatků spojených se službou poskytovanou Administrátorem.

III. Registrace Investora na portálu

3.1 Vzhledem k tomu, že Investor má zájem poskytovat prostřednictvím Portálu mimo rámec své podnikatelské činnosti třetím osobám peněžité zápůjčky, provedl prostřednictvím registračního formuláře na Portálu svou registraci. Investor prohlašuje, že v registračním formuláři úplně a pravdivě sdělil zejména své jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, rodné číslo, datum narození, pohlaví, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, bankovní spojení, telefonní číslo, e-mail a konečně přezdívku, která se stane jeho uživatelský jménem na Portále. Investor rovněž při registraci zadal parametry zápůjček, za jejichž splnění má zájem jednotlivým dlužníkům zápůjčky poskytovat. V návaznosti na provedenou registraci byla Investorovi vygenerována tato Smlouva, kterou je Investor povinen vlastním nákladem vytisknout, podepsat, úředně ověřit svůj podpis, a takto podepsanou Smlouvu zaslat Administrátorovi. Poté, co Administrátor obdrží od Investora tuto smlouvu opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem, zašle Investorovi na jím uvedený e-mail přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo, pod kterými se Investor prvně přihlásí do Klientské zóny, čímž je registrace Investora řádně dokončena.

IV. Předmět smlouvy

4.1 Po dokončení registrace Investora dle čl. 3.1 této Smlouvy povede Administrátor pro Investora platební účet, jehož prostřednictvím Administrátor poskytuje Investorovi platební služby ve smyslu § 3 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a který je ve vztahu k Investorovi označen variabilním symbolem. Investor bere na vědomí, že pro úspěšné provedení jakékoliv platby musí vždy uvést svůj variabilní symbol.

4.2 Investor je oprávněn provádět s peněžními prostředky na účtu dle předchozího odstavce prostřednictvím Portálu platební transakce spočívající v poskytnutí zápůjček třetím osobám prostřednictvím automatické aukce dle čl. V. Smlouvy.

4.3 Investor je oprávněn zaslat si na účet, který mu Administrátor vede ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy finanční prostředky, které má zájem poskytnout prostřednictvím Portálu třetím osobám jako zápůjčku, což provede tak, že tyto finanční prostředky zašle na účet Administrátora uvedený ve čl. 1.2 Smlouvy pod svým variabilním symbolem uvedeným ve čl. 1.1 Smlouvy. Investor bere na vědomí, že není oprávněn si na svůj účet vedený u Administrátora částku vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Bude-li na bankovní účet Administrátora zaslána částka vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), bude tato částka vrácena zpět na účet, ze kterého přišla.

4.4 Jakmile bude mít Investor na účtu, který mu Administrátor vede, finanční prostředky, je oprávněn účastnit se automatické aukce zápůjček ve smyslu čl. V Smlouvy, a to v rozsahu finančních prostředků, které odeslal na bankovní účet Administrátora a které tak má k dispozici na účtu, který mu Administrátor vede. Investor je oprávněn požádat písemně Administrátora o převedení svých volných finančních prostředků z Klientské zóny zpět na svůj bankovní účet, nejdříve však po 3 měsících, kdy je na účet Administrátora odeslal. Volnými finančními prostředky Investora se rozumí pouze finanční prostředky Investora, které nejsou aktuálně předmětem žádné závazné nabídky v Aukci zápůjček, ani nebyly poskytnuty třetí osobě jako zápůjčka.

4.5 Administrátor povede na Portálu pro Investora uživatelský účet v Klientské zóně, který umožňuje Investorovi po zadání přihlašovacích údajů spravovat jeho osobní údaje, nabídky zápůjček, dokumenty související s činností na Portále, komunikovat s Administrátorem a získat přehled o finančních prostředcích, které jsou na jeho účtu vedeném Administrátorem.

4.6 Administrátor bude pro Investora provádět dohled nad řádným splácením Investorem poskytnutých zápůjček, přijímat plnění ze smluv o zápůjčce uzavřených prostřednictvím Portálu, a bude upomínat vydlužitele v případě prodlení s vrácením poskytnuté zápůjčky či poplatku za její poskytnutí.

V. Automatická aukce zápůjček

5.1 Investor prohlašuje, že finanční prostředky, které bude mít na platebním účtu vedeném Administrátorem, hodlá použít na poskytnutí zápůjček třetím osobám prostřednictvím Portálu Administrátora.

5.2 Automatická aukce zápůjček slouží ke střetu zájemci o poskytnutí zápůjčky zadané Žádosti o zápůjčku a nabídkami na zápůjčku, které činí Investoři. Funguje prostřednictvím automatizovaného systému Administrátora na základě poptávek žadatelů o zápůjčku a nabídek Investorů. Nabídky Investorů se řadí podle předem zadaných vstupních parametrů zápůjček, za jejichž splnění má Investor zájem jednotlivým dlužníkům zápůjčky poskytovat, které Investor uvedl při registraci. První Investor, který je vybrán automatizovaným systémem, se stává zapůjčitelem dlužníka.

5.3 Investor bere na vědomí, že Administrátor je oprávněn Automatickou aukci zápůjčky kdykoli v průběhu zrušit, a to i bez udání důvodu.

5.4 Vítěznou nabídku Investora, tj. částku závazně nabídnuté zápůjčky, převede Administrátor z platebního účtu Investora na bankovní účet dlužníka, a tuto částku odečte Investorovi z volných finančních prostředků ve smyslu čl. 4.4 Smlouvy. Administrátor dále odešle automaticky generovanou Smlouvy o zápůjčce, a to jak dlužníkovi, tak i Investorovi prostřednictvím Klientské zóny.

5.5 Investor prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy byl Administrátorem seznámen se vzorovým zněním smlouvy o zápůjčce, kterou bude se zájemci o poskytnutí zápůjčky prostřednictvím Portálu uzavírat, a bez výhrady s ním souhlasí. Investor dále prohlašuje, že byl seznámen s tím, že prostřednictvím Portálu budou poskytovány zápůjčky do výše 20.000,- Kč s dobou splatnosti pro vrácení v délce 21 dnů s možností úplatného prodloužení splatnosti zápůjčky, kdy poplatek za poskytnutí zápůjčky, který bude vydlužitel hradit, bude činit % z jistiny, s čímž Investor bez výhrady souhlasí.

VI. Činnost Administrátora při vymáhání dlužných částek

6.1 Smluvní strany se dohodly, že Administrátor bude pro Investora dohlížet nad řádným splácením Investorem poskytnutých zápůjček. V rámci této činnosti je Administrátor oprávněn zasílat vydlužitelů upomínky, s čímž jsou pro Administrátora spojeny náklady, které je povinen nahradit mu vydlužitel.

6.2 Bude-li se některý z vydlužitelů Investora nacházet v prodlení delším než 30 dní s jakoukoli platbou, zmocňuje tímto Investor Administrátora, aby předal vymáhání dlužné pohledávky z titulu příslušné smlouvy o zápůjčce společnosti Collect Partner s.r.o., IČO: 290 52 149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C163056 (dále jen „inkasní agentura“). V případě předání věci k mimosoudnímu vymáhání pohledávky inkasní agentuře bude po vydlužiteli nad rámec dlužné částky vymáhána částka 9.845,- Kč představující náklady Investora na vymáhání jeho pohledávky, tato částka přináleží inkasní agentuře.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že poté, co bude ze strany vydlužitele vrácena Investorem poskytnutá zápůjčka, poplatek za poskytnutí zápůjčky a další finanční plnění ve prospěch Investora, Investorovi budou tyto prostředky převedeny na jeho účtu vedeném Administrátorem jako volné finanční prostředky, a to po provedení ponížení (zápočtu) o odměnu Administrátora dle čl. 7.2 a 7.3 této Smlouvy.

6.4 Investor bere na vědomí, že Administrátor nenese odpovědnost za pravdivost a úplnost údajů uvedených Dlužníkem, že Administrátor nepřebírá rizika spojená s poskytnutím zápůjčky, resp. plněním závazků ze Smlouvy o zápůjčce a dobytností pohledávky Investora za vydlužitelem, že Administrátor není oprávněn posuzovat přiměřenost podmínek smlouvy o zápůjčce vzešlých z Aukce zápůjček, že Administrátor není povinen po zahájení Aukce zápůjček ověřovat, zda vůči vydlužiteli nebylo zahájeno insolvenční řízení či nenastala jiná změna poměrů na straně Dlužníka. Poskytování zápůjček prostřednictvím Portálu je rizikem Investora a Administrátor negarantuje Investorovi návratnost jeho investic.

VII. Odměna Administrátora

7.1 Administrátor zprostředkovává prostřednictvím Portálu uzavření Smluv o zápůjčce mezi Dlužníkem a Investorem či Investory, kteří nevyvíjí podnikatelskou činnost v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Za služby Portálu a činnost Administrátora přináleží Administrátorovi od Investora odměna, jak je uvedeno níže.

7.2 Administrátor má vůči Investorovi nárok na zaplacení odměny, resp. poplatku za administraci zápůjčky ve výši .% z vydlužitelem skutečně zaplaceného poplatku za poskytnutí zápůjčky, která je splatná okamžikem připsání poplatku za poskytnutí zápůjčky na účet Administrátora a Administrátor je oprávněn započíst si tento svůj nárok oproti právě přijaté platbě poplatku za poskytnutí zápůjčky tak, že na bankovní účet Investora poukáže část přijatého poplatku za poskytnutí zápůjčky, a současně Investora vyrozumí o tom, že na druhou část poplatku za poskytnutí zápůjčky byl započten nárok Administrátora na odměnu podle tohoto článku Smlouvy.

7.3 Vedle nároku na odměnu ve smyslu předchozího článku Smlouvy má Administrátor vůči Investorovi – z titulu zajišťování dohledu nad řádným splácením dluhu vydlužitele a jeho následného upomínání – nárok na zaplacení odměny ve výši 100% vydlužitelem skutečně uhrazených úroků z prodlení, smluvních pokut či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky podle Smlouvy o zápůjčce, která je splatná okamžikem připsání úroku z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky na bankovní účet Administrátora a Administrátor je oprávněn započíst si tento svůj nárok oproti právě přijaté platbě úroků z prodlení, smluvních pokut či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky tak, že na bankovní účet Investora poukáže úroky z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky a současně Investora vyrozumí o tom, že na druhou část úroků z prodlení, smluvní pokuty či poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky byl započten nárok Administrátora na odměnu podle tohoto článku Smlouvy.

VIII. Ostatní ustanovení

8.1 Doručování: Administrátorovi se doručuje na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku, přičemž není-li stanoveno touto Smlouvou jinak, platí, že veškeré doručování Administrátorovi probíhá písemně, doporučenou poštou. Investorovi se veškeré písemnosti doručují primárně do Klientské zóny a současně na jimi sdělený e-mail, případně telefonní číslo.

8.2 Ochrana osobních údajů: Administrátor zpracovává osobní údaje všech registrovaných uživatelů Portálu. Investor tímto uděluje Administrátorovi souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho finanční situaci a současně souhlas se zpracováním svého telefonního čísla a e-mailu, a to pro účely plnění služeb Portálu podle této Smlouvy o zápůjčce, pro evidenční a kontrolní účely v rámci činností Administrátora jako správce údajů, a to na dobu neurčitou, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Administrátora. Součástí souhlasu se zpracováním osobních údajů je i souhlas se sdílením údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát Investora nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy či za účelem výkonu práv a povinností Administrátora. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem řádné realizace smlouvy o zápůjčce a ochrany oprávněných zájmů smluvních stran. Investor poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně a tento souhlas je možné kdykoli po splnění všech závazků z této Smlouvy odvolat.

8.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Investor není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku plynoucí z této Smlouvy či ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené prostřednictvím portálu na třetí osobu bez předchozího souhlasu Administrátora.

8.4 Administrátor neodpovídá Investorovi za škodu, pokud k jejímu vzniku došlo v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, přičemž za okolnost vylučující odpovědnost se považuje též neočekávaná porucha platebních systémů, vada prostředku komunikace na dálku používaného Investorem nebo Administrátorem (např. vada internetového spojení či software) a selhání jakýchkoli jiných technických prostředků.

8.5 Administrátor je oprávněn odložit provedení jakékoliv platby po dobu nezbytně nutnou k ověření údajů a skutečností uvedených v dokumentech a dokladech předaných jí v této souvislosti Investorem. Společnost je dále oprávněna odložit či odmítnout provedení pokynu Investora (včetně pokynu k Platební transakci): ze závažných provozně-technických důvodů; pokud nebyl srozumitelný nebo nebyl zadaný v souladu s dohodnutými podmínkami anebo pokud by provedení takového pokynu bylo v rozporu s právními předpisy; pokud na účtu vedeném Administrátorem pro Investora není dostupný zůstatek ve výši, která odpovídá výši platby.

8.6 Investor je povinen neprodleně Administrátorovi oznámit jakoukoli změnu jeho osobních údajích, které sdělil Administrátorovi při registraci. Investor prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v případě, že u Investora nastane během trvání této Smlouvy změna v tomto postavení, je povinen to Administrátorovi bez zbytečného odkladu sdělit.

8.7 Investor prohlašuje, že není občanem, rezidentem ani narozen ve Spojených státech amerických, nemá ve Spojených státech amerických pobyt na základě udělení tzv. zelené karty ani tam nemá korespondenční adresu nebo kontaktní telefonní číslo, a dále, že nezasílá trvalé příkazy k převodu finančních prostředků na účet ve Spojených státech). Pod pojmem Spojené státy americké se zde rozumí i další území pod správou Spojených států amerických.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět se tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Od okamžiku doručení výpovědi není Investor oprávněn účastnit se automatických aukcí zápůjček ani poskytovat prostřednictvím Portálu zápůjčky.

9.3 Administrátor je poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu na základě zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou. Činnost Administrátora při poskytování platebních služeb podléhá dohledu ze strany České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

9.4 Investor prohlašuje, že se ještě před odsouhlasením této Smlouvy se opětovně úplně seznámil se zněním této Smlouvy a obsaženým ustanovením rozumí a jsou pro něho pochopitelná.

9.5 Smluvní strany závěrem shodně prohlašují, že obsah této Smlouvy si přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a souhlasí s ním.

Praha, dne

Investor Administrátor Profi Money CZ

Okno můžete zavřít tady nebo stiskněte tlačítko ESC